18 března, 2022

Pravidla závodů

Závazná pravidla závodů v rámci 2. ročníku AVVA Kozelská desítka a Zátopkova pětka


Datum konání: 28. 9. 2023


Pořadatel: Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú., IČ: 01442091, Skupova 2981/4a, Plzeň


Obecné podmínky účasti:

Všechny závody jsou otevřeny všem zdravotně, fyzicky a rozumově způsobilým běžcům. Děti do 18 let se závodů mohou zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce a jsou povinni při vyzvednutí startovacích čísel doložit vyplněný a podepsaný formulář – „Souhlas zákonného zástupce“.
Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při
účasti na závodě.

Účast na závodech je zcela dobrovolná na vlastní nebezpečí.
Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez
předchozího oznámení.
Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci. Registrace probíhají v on-line systému a nebo na místě v den konání závodu.
Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na
hrudi. Jinak bude okamžitě vyloučen z účasti.
Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny pořadatele.
Závod se uskuteční bez ohledu na počasí. Pouze v případě extrémních klimatických podmínek je
pořadatel oprávněn odsunout start nebo závod zcela zrušit. Startovné se účastníkům v takovém případě
nevrací.
Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou
v souvislosti s nerespektováním pravidel závodů, nerespektováním značení závodu, nerespektováním
pokynů pořadatele nebo v souvislosti s přeceněním fyzické a zdravotní zdatnosti účastníků.
Všichni účastní berou na vědomí, že pořadatel může pořizovat v průběhu závodů obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.


Registrace:
Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
Registrace je možná on-line registračním formulářem na internetových stránkách pořadatele a/nebo na stránkách smluvního partnera.
Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby a v plné
výši připsanou na účet pořadatele (netýká se plateb na místě)
Registrační poplatek je nevratný, lze jej však převést na jinou osobu, nejpozději však 48 hodin před konáním akce.
Startovní balíček je možné vyzvednout si vyzvednout pouze na místě v den konání akce na registračním místě. Účastník závodu se musí prokázat emailem s přiřazeným startovním číslem. Dřívější nebo pozdější zaslání poštou nebo jiné dodání startovního balíčku není možné. Nevyzvednuté balíčky nelze později vyzvednout a nárokovat.
Každý účastník závodu se musí řídit pokyny pořadatele a jím určených organizátorů a dobrovolníků
a na jejich výzvu případně i opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
Porušení uvedených pravidel (zejména manipulace s číslem nebo čipem) vede k diskvalifikaci ze závodu
a vyškrtnutí z výsledkové listiny bez náhrady.
Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní
před závodem na svých internetových stránkách.
Na začátku a v průběhu závodu jsou účastníci povinni se řídit platnými epidemiologickými nařízeními.
Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola, jiné jízdní prostředky nebo trekové
hole či jakkoliv si zkracovat či zahrazovat závodní trať.
Účastníci nesmějí umožnit vstup na běžeckou trať svému doprovodu v celé délce trati včetně prostoru
startu, cílové rovinky a cíle.
Každý účastník je povinen na zadní stranu startovního čísla napsat jméno, rodné číslo, zdravotní
pojišťovnu, užívané léky a případné alergie či jiné důležité zdravotní údaje pro případ ošetření.
Startovní číslo musí být jasně viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno je jakkoliv
přehýbat nebo překrývat.
Startovní číslo a čip jsou nepřenosné. Za porušení tohoto zákazu bude účastník diskvalifikován.
Po skončení závodu se čip nevrací.
Ceny pro vítěze jsou stanoveny pro každý závod zvlášť. Ceny nejsou nárokovatelné.
Výhru je třeba vyzvednout si osobně v den konání závodu ve vymezeném čase. případě nevyzvednutí výhry nárok na ni zaniká.
Oficiální čas se počítá od startovního výstřelu (signálu). Reálný čas se počítá od průběhu účastníka startem do průběhu cílem.
Reálný čas je pouze informativní, pořadí účastníka je určeno dle pořadí v cíli, tj. dle oficiálního času.

Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti apod.). Pokud je potřeba
pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si je sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření/hospitalizaci.

Časový limit a průměrné tempo pro tento limit je dle délky jednotlivých závodů:

Kozelská desítka (10,02 km) 1:30 hodiny 8:00 min/km

Zátopkova pětka (5,001 km) 1:30 hodiny 13:30 min/km

Sběrné místo u osob s indispozicí: kdekoliv po celé trase závodu po jeho oficiálním ukončení.

Každý účastník je povinen dodržovat pokyny pořadatelské služby (bude označena)